هواکش سالن قارچ

تهویه هوا در سالن قارچ به منظور ورود هوای تازه برای افزایش اکسیژن و کاهش دی اکسیدکربن الزامی است. گردش هوا با هواکش انتهای سالن در سالن قارچ برای هم دمایی و هم رطوبت شدن نقاط مختلف سالن نیز انجام میگیرد.

کنترل دما در تمام مراحل کشت و پرورش قارچ بسیار مهم است. در کشت قارچ به دلیل رشد میسلیوم ها و جریان همرفتی که وجود دارد دما در تمامی نقاط یکسان نیست. در طبقات و ارتفاع های مختلف سالن نقاطی وجود دارد که ممکن است گرما به نقطه نرسد. برای اینکه بتوان دمای بهینه را در طبقات مختلف سالن ایجاد کرد، هوای داخل سالن باید در گردش باشد.

اهمیت تهویه هوا در سالن قارچ

یکی دیگر از اهداف اصلی گردش هوا در پرورش قارچ برای یکسان کردن رطوبت در تمام نقاط سالن می باشد. گردش هوا با سرعت ملایم در سالن پرورش قارچ باعث یکنواختی هر چه بیشتر محصولات در طبقات مختلف میشود که نتیجه آن سوداوری بیشتر می باشد.

دو نکته مهم در تهویه سالن قارچ

در تهویه و هواکش سالن قارچ به دو نکته مهم زیر باید دقت کرد:

  1. هوای تازه به اندازه لازم از بیرون به داخل سالن وارد شود.
  2. جریان ملایمی از هوا در داخل سالن برقرار باشد.هواکش انتهای سالن قارچ

در این سیستم، هوا به وسیله فن های مکنده یا هواکش سالن قارچ، به داخل سالن های پرورش کشیده شده و سپس هوای تازه از طریق دریچه های ورود هوا، وارد می شود.
فن های مخلوط کننده که کمی عقب تر از دریچه ورود هوا قرار دارند، هوای وارد شده را پخش و منتشر می کند.

مزایای هواکش سالن قارچ

  • یک سیستم نسبتا ساده و ارزان قیمت است.
  • این امکان را فراهم می کند که جریان هوا و میزان ورود هوای تازه را به طور مستقل تنظیم کند.

معایب هواکش سالن قارچ

  • هوای تازه وارد شده به داخل سالن پرورش قارچ ،باید کنترل شود و متناسب با شرایط محیطی داخل صورت گیرد. ورود هوای سرد تازه از بیرون می تواند باعث مشکلاتی در امر مخلوط کردن و مطبوع کردن هوا به علت سرد بودن هوای ورودی و پایین آمدن آن گردد.
  • در صورت استفاده از این سیستم، هوای موجود در فضای سالن با هوای موجود در سالن تفاوت بیشتری دارد.
  • وجود فن ها در داخل سالن پرورش قارچ سبب تولید صدای زیادی شده که در هنگام برداشت قارچ باید آنها را خاموش نمود و این امر خود باعث کاهش کیفیت قارچ ها می گردد.